Algemene voorwaarden Fietsvoordeelshop.nl

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIETSVOORDEELSHOP.NL

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

  • Naam verkoper: Fietsvoordeelshop.nl B.V.
  • Vestigingsadres: Echo 14 Heerhugowaard
  • Telefoonnummer Nederland: 085-0717729 (lokaal tarief)
  • Bereikbaarheid: maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
  • Emailadres: vragen@fietsvoordeelshop.nl
  • KvK-nummer: 58887539
  • BTW-identificatienummer: NL8238.22.023.B.01

Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Fietsvoordeelshop.nl (“Verkoper”). In deze algemene voorwaarden bedoelen we met “Verkoper”, “we” of “wij” en met “ons” of “onze” de verkoper zoals omschreven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden. 

2.2

Als in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “ik”, “je”, “jij”, “jou” of “jouw” bedoelen we daarmee de natuurlijke persoon die een product bij ons koopt of een dienst afneemt en daarbij handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

2.3

Deze algemene voorwaarden gelden wanneer je een product bij ons koopt of een dienst bij ons afneemt of zal afnemen. 

Artikel 3: Overeenkomst 

3.1

Indien jij een bestelling op onze website plaatst, komt een overeenkomst tussen jou en ons tot stand zodra wij een door jou geplaatste bestelling hebben bevestigd. 

3.2

Wij bevestigen via elektronische weg zo spoedig mogelijk de ontvangst van de bestelling en de totstandkoming van de overeenkomst. 

3.4

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen door ons personeel of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen schriftelijk door ons zijn bevestigd.  

Artikel 4: Prijzen 

4.1

Alle vermelde prijzen voor producten en diensten zijn in euro’s en inclusief de op dat moment geldende BTW. 

4.2

Indien de bestelling plaatsvindt via onze website, wordt het bedrag van de verzendkosten, indien aanwezig, tijdens het bestelproces, vóórdat betaling plaatsvindt en derhalve vóór het definitief plaatsen van een bestelling, zichtbaar op de website.  

4.3

Offertes voor producten en diensten gelden voor de periode als aangegeven op de offerte. Staat er geen geldigheidsduur op de offerte dan is de offerte geldig voor een tijdsbestek van maximaal 30 kalenderdagen na uitgifte. De offertes zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en diensten.         

Artikel 5: Betaling

5.1

Wanneer je een product en/of dienst koop in een van onze vestigingen betaal je bij de kassa. Betalen kan contant of met PIN of een ander op het moment van de koop door Verkoper geaccepteerd betaalmiddel. 

5.2

Wanneer je een product en/of dienst koopt via onze website kun je deze voorafgaand aan de bezorging betalen met IDEAL. 

5.3

Wanneer u vanuit het buitenland een bestelling plaatst op onze website kunt u betalen met Mister Cash, Sofort Banking, Giropay of via een (kosteloze) overboeking op ons rekeningnummer NL91RABO0156071126 t.n.v. Fietsvoordeelshop.nl te Heerhugowaard met het BIC nummer RABONL2U. Vermeld altijd je bestelnummer in de omschrijving. Houd er rekening mee dat het verwerken van de betaling drie tot vijf werkdagen duurt. Wij gaan verder met je bestelling als de betaling is ontvangen.

5.4

Wij accepteren alleen Fietsvoordeelshop.nl-bonnen en de Nationale Fietsbon in onze vestigingen. Het is helaas niet mogelijk om op onze website met een waardebon te betalen. 

5.5

Voor alle producten geldt dat ze ons eigendom blijven totdat je alle aan ons daarmee in verband staande te betalen bedragen hebt betaald. 

5.6

Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Artikel 6: Levering

6.1

Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

6.2

De levertijd van een product is afhankelijk van de voorraadstatus. Indien een product bij ons op voorraad is, dan kan je zelf een bezorgdatum selecteren. 

6.3

Indien een product niet bij ons op voorraad is, dan is de levertijd afhankelijk van de tijd die onze leverancier nodig heeft om de fiets te produceren en aan ons uit te leveren. Wij zorgen er voor dat jij uiterlijk na 48 (achtenveertig) uur na je bestelling een verwachte leverdatum van ons te horen krijgt. Jij hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 

6.4

Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat jij hebt betaald onverwijld terugbetalen.

6.5

De producten worden op het door jou opgegeven adres geleverd. Jij garandeert dat het door jou opgegeven adres juist en volledig is. 

6.6

Het risico van beschadiging en/of vermissing van het product berust bij ons tot het moment van bezorging bij jou of een door jou aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder), tenzij wij uitdrukkelijk met elkaar anders zijn overeengekomen. 

6.7

De bezorgkosten binnen Nederland kunnen verschillen per product. Bij elk product staat zowel op de website zelf als in de winkelwagen vermeld wat de bezorgkosten zijn.

6.8

Wij bezorgen ook fietsen die je via onze website koopt in België en Duitsland. 

6.9

Wij bezorgen geen fietsen die je via onze website koopt op de Waddeneilanden of in andere landen dan België en Duitsland. 

Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1

Indien je een product hebt gekocht via onze website, heb je een bedenktijd van 14 (veertien) dagen na ontvangst van het product, waarbinnen je de (koop)overeenkomst mag ontbinden zonder opgaaf van reden. 

7.2

Indien je meerdere producten hebt gekocht via onze website, heb je een bedenktijd van 14 (veertien) dagen na ontvangst van het laatste product, waarbinnen je de (koop)overeenkomst mag ontbinden zonder opgaaf van reden. 

7.3

Indien je een dienst hebt gekocht via onze website, heb je een bedenktijd van 14 (veertien) dagen na de dag die volgt op het sluiten van deze overeenkomst, waarbinnen je die overeenkomst mag ontbinden zonder opgaaf van reden. 

7.4

Hetgeen is bepaald in artikel 7.3 van deze algemene voorwaarden geldt niet indien de overeenkomst wordt uitgevoerd tijdens de bedenktijd en wij de dienst volledig zijn nagekomen. In dat geval doe jij reeds hierbij bij voorbaat afstand van jouw recht tot ontbinding ex artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek. 

7.5

Indien van toepassing, zullen wij de kosten voor het terugzenden van het product voor onze rekening nemen. 

Artikel 8: Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

8.1

Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag uitsluitend worden uitgepakt in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. 

8.2

Je bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

Artikel 9: Uitoefening van het herroepingsrecht

9.1

Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, meld je dit binnen de bedenktijd van 14 (veertien) dagen door middel van het modelformulier zoals toegevoegd als bijlage bij deze algemene voorwaarden of op andere ondubbelzinnige wijze aan ons (bijvoorbeeld schriftelijk per post of via ons contactformulier). 

9.2

Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen na de dag waarop jij ons de herroeping hebt gemeld, zend jij het product terug. Je hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als jij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. Je kunt het product ook terugbrengen in één van onze winkels. 

9.3

Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking. 

9.4

Het risico van beschadiging en/of vermissing van het geretourneerde product berust bij jou tot het moment van bezorging bij ons of een door ons aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder), tenzij wij uitdrukkelijk met elkaar anders zijn overeengekomen.

9.5

Als je een fiets wilt retourneren, kan je hiervoor contact opnemen met onze klantenservice. Wij maken dan een afspraak om de fiets bij je op te halen. 

9.6

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou. 

Artikel 10: Onze verplichtingen bij herroeping

10.1

Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen volgend op de dag waarop jij ons de herroeping hebt gemeld, vergoeden wij jouw betalingen, inclusief eventuele leveringskosten welke door ons in rekening zijn gebracht (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering). Wij hebben het recht te wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot jij aantoont dat jij het product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

10.2

Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor jou.

10.3

Wij hebben het recht het retour gezonden product te weigeren of slechts een deel van de door ons ontvangen betalingen terug te betalen, indien het product bewerkt en/of beschadigd is. Wij informeren jou dan direct na ontvangst van het product.

Artikel 11: Nakoming en garantie

11.1

Wij staan er voor in dat de geleverde producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

11.2

Onverminderd de overige rechten of vorderingen die de Nederlandse wet jou toekent, krijg je standaard op alle producten (m.u.v. onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn) twee jaar (24 maanden) garantie vanaf het moment dat je het product bij ons hebt gekocht. Op materiaal- en constructiefouten op het frame krijg je een garantie van 10 (tien) jaar. 

11.3

Als je ons laat weten dat je niet tevreden bent over een product, houd er wel rekening mee dat, om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling:

  • De reden van de klacht niet het gevolg is van onjuist montage of onjuist gebruik en/of onderhoud van het product, bijvoorbeeld doordat je het product hebt laten vallen of dat je het product hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed hebt onderhouden of het hebt laten repareren door een derde, zonder onze voorafgaande toestemming;
  • De reden van de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl je het vervoerde of beschadiging als gevolg van klimatologische invloeden zoals verwering van lak, corrosie en/of roestvorming;
  • De reden van de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik of normale veroudering van het product.

11.4

Als het product inderdaad onder de garantieregeling valt, dan zullen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, als dat niet kan of als reparatie niet realistisch is, kunnen wij proberen om het product te vervangen met een ander product. Als wij gaan repareren, zijn de kosten in verband met de reparatie voor ons. Dat geldt ook voor vervanging. 

11.5

Als we het product niet (op tijd) kunnen repareren of vervangen, mag je de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem van het product. Je krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en dan moet je het product aan ons retourneren. 

Artikel 12: Privacy

12.1

Hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens staat in onze privacyverklaring op onze website. We behouden het recht voor om ons privacy beleid te wijzigen. De gewijzigde privacy verklaring is van toepassing vanaf het moment dat we dit publiceren op onze website. 

Artikel 13: Overige bepalingen

13.1

Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk en door ons allebei voor akkoord is ondertekend. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. 

13.2

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te kunnen wijzigen. Wij maken wijzigingen minimaal 1 (één) maand voor de ingangsdatum bekend door middel van een mededeling op onze website en daarnaast informeren wij jou eveneens per e-mail. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan jou een prestatie wordt verschaft die wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijke prestatie, heb jij de bevoegdheid om de met ons gesloten overeenkomst te ontbinden wanneer de gewijzigde voorwaarden in werking zullen treden. 

13.3

Bij verschil tussen Nederlandse en in een andere taal weergegeven tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

13.4

Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.  

13.5

Op de (koop)overeenkomst met jou en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien je een consument bent die zijn vaste woon- of verblijfplaats in de EU heeft, geniet je daarnaast bescherming van dwingende bepalingen van jouw land van verblijf. 

13.6

Wij geven er de voorkeur aan jouw vragen in direct contact met jou op te lossen. Het is mogelijk om contact met ons op te nemen voor vragen of klachten via de contactgegevens vermeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden (telefonisch, per brief of via ons contactformulier). 

13.7

Mocht onverhoopt een geschil ontstaan waar wij niet samen uit komen, dan komen wij de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechter overeen. Dit betekent, dat je vorderingen die voortvloeien of verband houden met de koopovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden kunt indienen bij de bevoegde rechter in Nederland. Indien je woonachtig bent in een andere EU-lidstaat, bij de rechter in de EU-lidstaat waar je woont. Daarnaast heb je de mogelijkheid dit geschil voor te leggen aan de geschillencommissie via het ODR Platform, bereikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Meestgestelde vragen
Waar ben je naar op zoek?
Heb je nog vragen?